Regulamin

REGULAMIN

Ogólne Warunki Uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach

I
Szkolenia

Szkolenia organizowane są w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnej na stronie www.tyszkoburyszkolenia.com oraz przesłanej drogą e-mailową.

II
Zgłoszenie uczestnictwa

1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do 3S Mateusz Bury, ul. Kleczewska 91, 01-826 Warszawa, NIP: 6842038673, korzystając z formularza on-line umieszczonego na stronie www.tyszkoburyszkolenia.com lub mailowo na tyszkoburyszkolenia@gmail.com.

2. Otrzymanie potwierdzenia wpłaty zadatku od Organizatora jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. Zadatek jest kosztem organizacyjnym i nie podlega zwrotowi, wyjątek stanowi sytuacja odwołania kursu przez Organizatora.

III
Rezygnacja z uczestnictwa – odstąpienie od umowy przez Zamawiającego

1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi, mailowo na adres: tyszkoburyszkolenia@gmail.com lub telefonicznie pod numerem +48 576 067 021.

2.W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 4 tygodni przed datą rozpoczęcia szkolenia potrąca się 20% wpłaconej sumy, w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie 2 tygodni przed rozpoczęciem szkolenia potrąca się 50 % sumy, nie wliczając w to wpłaty zadatku. Pozostałą kwotę, po potrąceniu, uczestnik może przenieść na inny wskazany przez siebie kurs.

3. W wypadku choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, Organizator umożliwia uczestnictwo w innym wybranym kursie, w wolnym terminie.
4. Istnieje również możliwość wskazania uczestnika zastępczego.
5. Nie ma możliwości zwrotu dokonanych wpłat, wyjątkiem jest odwołanie kursu przez Organizatora.

IV
Zmiany terminu szkolenia, odwołanie szkolenia

 1. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, według wyboru uczestnika Organizator zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie. Organizator, odwołując kurs, nie ponosi finansowej ani żadnej innej odpowiedzialności za poniesione przez uczestników koszty związane z podróżą i poczynionymi rezerwacjami, a które związane są z kursem (w tym m.in. koszty rezerwacji czy zaliczek i opłat za podróż do miejsca szkolenia czy płatności związane z zakwaterowaniem).
 2. W przypadku niewystarczającej ilości dokonanych wpłat na 5 dni przed rozpoczęciem kursu organizator ma prawo odwołać szkolenie lub przełożyć termin szkolenia bez roszczeń finansowych ani żadnych innych ze strony uczestników. W przypadku zdarzeń losowych (choroba instruktora, odwołanie lotu, awarie uniemożliwiające korzystanie z sali szkoleniowej itp.) lub innych niezależnych od Organizatora przyczyn, Organizator ma prawo odwołać szkolenie lub przełożyć termin szkolenia w każdej chwili bez roszczeń finansowych ani żadnych innych ze strony uczestników. Wpłaty zostaną wówczas zwrócone wszystkim uczestnikom.

V
Model reagowania na nieprzewidzianie sytuacje

 1. W przypadku choroby/nieobecność prowadzącego Organizator:
 • W miarę możliwości poszukuje zastępstwa (inny prowadzący),
 • Jeżeli nie ma możliwości zorganizowania zastępstwa to niezwłocznie uczestnicy zostaną poinformowani w formie smsa lub drogą e-mailową o odwołaniu/przeniesieniu kursu,
 • W oparciu o wywiady z kursantami, Organizator ustali nowy termin dla całej grupy, indywidulane terminy dla kursanta lub zwróci wpłaconą kwotę.

2. Sala:

 • W razie braku możliwości przeprowadzenia zajęć w planowanej sali, Organizator poszukuje miejsca, możliwie jak najbliżej starej lokalizacji w podobnym standardzie technicznym.
 • Możliwe jak najszybciej informuje uczestników o zmianie miejsca i o nowej lokalizacji sali.
 • W przypadku braku możliwości zorganizowania innej sali spełniającej standardy, Organizator możliwie jak najszybciej poinformuje o przeniesieniu terminu szkolenia kursantów lub w przypadku rezygnacji z innego terminu, uczestnik otrzyma zwrot wpłaconej kwoty za kurs.

3. Inne zdarzenia losowe/zastrzeżenia klientów:

 • Organizator możliwie szybko reaguje na wszystkie zdarzenia losowe i poszukuje najprostszego rozwiązania.
 • W przypadku braku możliwości znalezienia rozwiązania zdarzenia losowego, Organizator możliwie szybko informuje o zaistniałej sytuacji Uczestników lub Prowadzącego.VI
  Ceny szkoleń i warunki płatności

4. Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat, nie obejmują kosztów zakwaterowania oraz kosztów podróży.

5. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich oraz są cenami brutto. Brak uiszczenia zadatku w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację ze szkolenia i upoważnia Organizatora do nieświadczenia usług dla zamawiającego.

  VII

  Ochrona danych osobowych

  Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

  1. Administratorem zbioru w którym znajdują się dane osobowe Słuchacza jest 3S Mateusz Bury.
  2. Dane osobowe Słuchacza, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 3S Mateusz Bury na potrzeby umowy o warunkach uczestnictwa.
  3. Administrator danych osobowych przetwarza pozyskane dane osobowe w celach:
  • zawarcia umowy – w odniesieniu do osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie;
  • wykonania zawartej umowy – w odniesieniu do osób, z którymi administrator danych osobowych zawarł umowę;
  • prowadzenia korespondencji i utrzymywania kontaktu w zakresie wykonywanych usług informacyjnych.
  • W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Słuchaczowi prawo do:
  • żądania od 3S Mateusz Bury dostępu do danych osobowych,
  • żądania od 3S Mateusz Bury sprostowania danych osobowych,
  • żądania od 3S Mateusz Bury usunięcia danych osobowych,
  • żądania od 3S Mateusz Bury ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Z powyższych praw można skorzystać poprzez: 

  • kontakt korespondencyjny pod adresem do 3S Mateusz Bury, ul. Kleczewska 82, 01-826 Warszawa, NIP: 6842038673

  4. Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

   VIII
   Rozpowszechnianie wizerunku

   1. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku w charakterze zdjęć, filmów zrobionych na szkoleniu, w którym uczestniczył i nie iści sobie praw finansowych ani prawnych do ich publikacji na portalach społecznościowych oraz stronie internetowej etbszkolenia.pl

   IX
   Prawa autorskie

   1. Wszystkie szkolenia i warsztaty są chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie szkoleń, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.).

   X
   Reklamacje

   1. Kursant może składać reklamacje dotyczące szkoleń lub innego zdarzenia np. wpłaty, dofinansowania w formie pisemnej do Organizatora najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty powstania reklamowanego zdarzenia na adres e-maill: tyszkoburyszkolenia@gmail.com.
   2. Organizator na ustosunkowanie się w formie pisemnej do reklamacji ma 14 dni kalendarzowych.
   3. Odpowiedz na reklamację, kursant otrzyma na adres e-mail podany w reklamacji.
   4. Kursant ma możliwość odwołania się od decyzji Organizatora w ciągu 7 dni od dnia otrzymania pisma.

   XI

   Postanowienia końcowe

   1. Regulamin, może zostać zmieniony uchwałą Organizatora, tylko w przypadku wprowadzenia zmian koniecznych do prawidłowego funkcjonowania organizacji kursów.

   2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.04.2021 r.
 

   do góry
   Sklep jest w trybie podglądu
   Pokaż pełną wersję strony
   Sklep internetowy Shoplo.pl